Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur vi behandlar de personuppgifter som registrerats. R-Företagen AB, org. nr. 556093-1098, är personuppgiftsansvarig för behandlade personuppgifter. I denna policy avser termerna “R-Företagen”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

När sker behandling av personuppgifter?

R-Företagen behandlar dina personuppgifter när du:

ingår ett avtal, inleder en affärsrelation, använder kontaktformulär på webbplatsen, anmäler dig till seminarier och konferenser, deltar i undersökningar, deltar i periodisk mätning, eller söker kontakt med oss i övrigt.

Information om användningen av webbplatsen, i form av ip-nummer, besökt url, tidpunkt, user agent (webbläsare, operativsystem), referring url (hänvisande sida) sparas när du besöker våra webbsidor.

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (fast telefon / mobiltelefon)
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • Uppgifter om bokningar till seminarier eller konferenser
 • Uppgifter om bokningar till telefonmöte eller videomöte
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat ip-nummer, besökt url, tidpunkt, user agent (webbläsare, operativsystem), referring url (hänvisande sida).
 • Kommunikationsinställningar
 • Logghistorik
 • Inkommande och utgående korrespondensuppgifter

När företrädare för ett företag ingår ett licensavtal registreras allmänna företagsuppgifter, besöksadress, faktureringsadress, postadress samt namn på företagets kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Vid önskemål kan flera kontaktpersoner registreras. Dessa uppgifter behandlas med laglig grund för att fullgöra ett avtal och vid bokföring sker behandling med laglig grund för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Vid anmälan till event registreras förnamn, efternamn, företagstillhörighet samt e-postadress. Dessa uppgifter behandlas med laglig grund berättigat intresse.

Vid så kallade periodiska mätningar som vi genomför hos licensierade företag behandlas deltagarnas e-postadress, mobilnummer. Dessa uppgifter raderas direkt efter genomförd mätning. Dessa uppgifter behandlas med laglig grund för att fullgöra ett avtal.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

Vår strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss. Inlämnade personuppgifter som inte behövs för ändamålet raderas omgående, i annat fall raderas de när ändamålet är uppfyllt.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra vårt avtal med dig, till exempel genomförande av periodiska mätningar, fakturering och tillhandahållande av konsultation,
 • Kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt,
 • Möjliggöra allmän kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter,
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende R-Företagen’s tjänster,
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster,
 • Bedöma lämplighet till R-licens, exempelvis genom kreditbedömningar,
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner,
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur lagras informationen?

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster lagrar vi dina uppgifter i vårt CRM-system (ett system som administrerar licensinnehavare och kontakter). Information kan även lagras i form av E-postmeddelande.

Hur länge vi sparar uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. efter upphört avtal eller uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts i lag (exempelvis enligt bokföringslagen).

Kontaktuppgifter för licensinnehavare raderas när licensavtal löpt ut, med undantag för uppgifter vi enligt lag är skyldiga att spara. t.ex. för bokföringsändamål dvs. uppfylla rättsliga förpliktelser.

Övriga uppgifter gallras och raderas löpande när de fullgjort sitt syfte.

Uppgifterna kan också raderas på begäran av den registrerade. R-Företagen är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Förfrågan att få uppgifter raderade skickas skriftligen till R-Företagen. (Se kontaktuppgifter)

Komplettering/uppdatering

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan R-Företagen komma att komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter som inhämtas från privata och offentliga register. Uppgifter som löpande kan komma att uppdateras eller kompletteras är t.ex. uppgift om för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Utlämning av information till tredje part

Personuppgifter delas normalt inte ut till tredjepart, men R-Företagen kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av våra tjänster. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å R-Företagen’s vägnar.

Leverantörer, underleverantörer:

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn vi komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer. T.ex. leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.

Betal- och kreditbolag:

För att hantera fakturor kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer.

Myndigheter:

På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

R-Företagen överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU / EES men om vi har en underleverantör (t.ex. leverantörer som tillhandahåller IT system) i ett land utanför EU / EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig. Överföring kan enbart ske om det finns lämpliga garantier, såsom bindande företagspolicy, standardiserade kontraktsklausuler, godkända uppförandekoder eller en godkänd certifieringsmekanism.

Dina personuppgifter kommer aldrig överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

Besökaridentifiering – loggar

R-Företagen kan samla in ip-adress, besökt url, tidpunkt, user agent (webbläsare, operativsystem), referring url (hänvisande sida) för systemadministration och för att granska användningen av vår webbplats. Vi länkar inte normalt en användares IP-adress till personligt identifierbar information om användaren. Det innebär att varje användares besök registreras, men besökaren förblir anonym för oss. Vi kan dock använda IP-adresser för att identifiera användare av webbplatsen när vi anser det nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden av användarvillkoren eller skydda vår tjänst, webbplats eller andra användare.

Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook, Linkedin och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Länkar

På R-Företagens webbplatser förekommer länkar till externa webbplatser, t.ex. länkar till R-licensierade företags webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser som R-Företagen länkar till.

R-Företagen kan heller inte ta ansvar för innehållet på dessa webbplatser.

Barn

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn. Vi begär eller samlar inte medvetet in några Personuppgifter om barn under 13 år eller marknadsför våra produkter eller tjänster till dem.

Säkerhet

R-Företagen kommer att vidta tillbörliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med tillämpliga integritets- och datasäkerhetslagar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Även om vi inte kan garantera att läckage, förlust, missbruk eller förvanskning av data inte kommer att inträffa, arbetar vi aktivt för att förebygga att sådana händelser skall inträffa.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag).

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, behöver vi ditt namn, adress och e-postadress. Denna förfrågan skickas skriftligen och undertecknad av dig till R-Företagen. (Se kontaktuppgifter)

Rättelse av personuppgifter

Om någon uppgift är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att vi uppmärksammats på felet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till R-Företagen och begära ändring.

Radering av dina personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet

Om du önskar få dina personuppgifter utlämnade i syfte att du ska kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Tillsynsmyndighet

Om du tror att R-Företagen inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på: https://www.imy.se

Personuppgiftsbiträde

När R-Företagen behandlar personuppgifter som ett Personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje part och R-Företagen är då bundet av de instruktioner som vi har fått av den Personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan R-Företagen inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men R-Företagen kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

Ändringar i denna policy

Denna integritetspolicy kan ändras när som helst och vi rekommenderar att kontrollera den regelbundet för eventuella uppdateringar.

Senaste uppdatering: 2022-03-23

Kontaktuppgifter

R-Företagen
Box 3
551 12 JÖNKÖPING

E-post: info@rforetagen.se
Hemsida: https://rforetagen.se

Org nr: 556093-1098

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.