Vi erbjuder verktyg till att ta fram en genomarbetad värdegrund som lever inom organisationen och fungerar i praktiken, där värderingarna förankras hos ledning, chefer och medarbetare. Vi kallar detta för värdegrundsarbete och förlitar oss på vetenskaplig forskning och verifierade teorier grundade på lång erfarenhet.

Kort om vad är en värdegrund?

En värdegrund definierar de värderingar som värdesätts av företaget eller organisationen. Den ska tydligt visa en riktning på handlingar. Det går att likna värdegrunden vid en kompass som bygger den kultur som skall genomsyra verksamheten.

Värdegrunden ska utgå från väl förankrade grundvärden. Värdena måste stå i förhållande till varandra och vara rangordnade, så att man kan prioritera. De grundläggande värdena behöver även delvärden som bygger och förtydligar grundvärdet. Utifrån värdena skapas sedan ett antal normer eller övergripande handlingsprinciper.

Det är viktigt att skilja mellan värden och normer eller handlingsprinciper. Grundvärden är bestående och talar om vad som är viktigt och varför. De ska dock inte beskriva nuläge eller tala om hur man ska handla. Normer eller handlingsprinciper beskriver däremot i generella termer hur man förväntas agera för att grundvärdena ska förverkligas. Dessa kan dock ändras beroende på omständigheter.

Företagets eller organisationens lednings agerande måste vara i enlighet med värdegrunden. Det är viktigt att skaffa medarbetare som kan och vill leva upp till värderingarna. Handlingar som är i linje med värdegrunden ska belönas, medan icke önskvärda handlingar ska bemötas och minimeras.

Värderingarna bör inflätas i företagets vision, affärsidé och mål. Om man lyckas med detta har man alla förutsättningar att skapa nytta för den interna organisationen och för alla externa intressenter.

Forskning visar att en värdegrund som lever och förankras påverkar lönsamheten positivt. Sjukfrånvaron minimeras, medarbetaromsättningen minskar och kvalificerade, värderingsdrivna människor önskar bli en del av organisationen. Det uppstår även en trygghet då man handlar med hjälp av tydliga värderingar.

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.